Kaitsealad, hoiualad jm loodusobjektid seisuga 1.07.2007

1.07.2007 seisuga on Eestis 5 rahvusparki (KRP), 129 looduskaitseala (KLKA), 149 maastikukaitseala (KMKA) ning 124 uuendamata eeskirjadega kaitseala (VK), lisaks 543 kaitsealust parki ja puistut. Juuresolevas tabelis on ära toodud kaitsealade pindala tüüpide kaupa.

 

 

pindala (ha)

Kaitsealad

arv

kokku

vesi

maismaa

KRP

5

196819

67449

129370

KLKA

129

257929

13824

244105

KMKA

149

191031

10652

180379

VK

124

32257

150

32108

pargid ja puistud

543

5062

0

5062

Kokku

950

683099

92075

591024

 

Hoiualasid on 343 ja kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavaid loodusobjekte (KOV) registris 2 (Mäealuse maastikukaitseala, Koordi raba). Ajutiste majanduspiirangutega alad kaotasid kehtivuse 1.05.2007 Muud alad

Muud alad

 

pindala (ha)

Hoiualad

343

747660

633877

113783

KOV

2

1347

0

1347

 

Graafikus on ära toodud kaitstavate objektide jaotus protsentuaalselt (kaitstavate alade jaotus).

Vöönditi jagunevad kaitsealad (siin on arvestatud rahvusparkide ning loodus- ja maastikukaitsealade vööndeid) reservaadiks, sihtkaitsevööndiks (looduslikuks ja hooldatavaks) ning piiranguvööndiks. Pindalaline ja protsentuaalne jaotus on alljärgnevalt ära toodud tabelis ja graafikul (kaitsekord).

 

 

pindala (ha)

Kaitsekord

 

kokku

vesi

maismaa

reservaat

 

7958

934

7024

looduslik skv

 

189758

24848

164910

hooldatav skv

 

177909

13741

164168

piiranguvöönd

 

270166

52402

217752

Kokku

 

645791

91926

553853