Kaitstava mereala pindala 1999-2017

Eestis suurenes merealade kaitse 2004. aastal kui Eesti ühines Euroopa Liiduga ning Loodusdirektiivi alusel moodustati Eestis Natura 2000 võrgustik. Lisaks Natura võrgustiku aladele jäävad rahvusvaheliste lepetega määratletud aladest merele veel HELCOM-i ja Ramsari alad.

HELCOM-i ehk Helsingi konventsiooni peamiseks eesmärgiks on kaitsta Läänemere merekeskkonda kõigi reostusallikate eest ja taastada ning kaitsta selle ökoloogilist tasakaalu. Nende eesmärkide tagamiseks on loodud Läänemere kaitsealade võrgustik. Eestis kuulub võrgustikku 7 ala ning nad katavad 24% Eesti mereala pindalast.

Ramsari konventsiooni eesmärk on kaitsta ja säilitada ökoloogiliste või hüdroloogiliste väärtuste tõttu rahvusvahelise tähtsusega märgalasid. Kokku on Eestis 17 Ramsari ala, nendest 7 sisaldab mereala. 2017. aasta lõpu seisuga  on Ramsari alade osakaal Eesti mereala pindalast 3%.

Rahvusvaheliste kokkulepete alusel määratletud alad on kõik eelnevalt võetud siseriiklikult kaitse alla kaitseala, hoiuala või püsielupaigana. Paljuski ka alad kattuvad, näiteks on Vilsandi rahvuspark nii Ramsari, Helcomi kui ka Natura linnu- ja loodusala.

Kokku on Eestis Keskkonnaregistri andmetel 31.12.2017 seisuga 3865 riiklikult kaitstavat loodusobjekti, nendest 80 jääb vähemal või suuremal määral merealale.

31.12.2017 seisuga on Eestis kaitse all 27% territoriaalmerest. Peale 2004. aastal Natura 2000 võrgustiku loomisega toimunud suuremat muutust (3%-lt 26%-ni) on kaitse all oleva mereala pindala vahepealsetel aastatel pidevas joones kasvanud. Toimunud muutused on siiski piisavalt väikesed (aastatel 2004-2009 26%) ja protsentuaalselt on muutus 1% ulatuses Eesti mereala pindalast (2010-2017 27%).

Suurem osa kaitstavatest merealadest asub Lääne-Eesti saarestikus. Kõige suurema mereala pindalaga kaitstav ala on Lääne-Eestis asuv Kura kurgu hoiuala kogupindalaga 189 447 ha (sellest mereala 189 430 ha), mis kuulub ühtlasi ka Natura 2000 võrgustikku. Sellele järgneb Pärnu lahe hoiuala kogupindalaga 101 605 ha (sellest mereala pindala 101 151 ha, 4% Eesti merealast) ja Väinamere hoiuala (Läänemaa) 66 200 ha (mereala 63 226 ha), Väinamere hoiuala (Hiiu) 60253 ha (mereala 57 008 ha) ning Väinamere hoiuala (Saare) 42 618 ha (mereala 41 544 ha).

Tabel: kaitstava veeala (lisatud on suured järved) ja mereala (sisemeri koos territoriaalmerega) pindala võrdlus aastatel 1999-2017.

aasta

Kaitstav veeala (ha)

Kaitstav mereala (ha)

Kaitstav mereala (%)

1999

79362

79362

3

2000

81644

81644

3

2001

85126

85126

3

2002

82365

82365

3

2003

82481

82481

3

2004

729220

650499

26

2005

730048

650921

26

2006

735169

656072

26

2007

738243

657812

26

2008

738188

656683

26

2009

738451

657154

26

2010

752564

674875

27

2011

752564

674877

27

2012

753530

673061

27

2013

757754

676107

27

2014

757754

677265

27

2015

761591

678678

27

2016

761646

678721

27

2017

761639

678735

27

 

Joonis: kaitstava mereala pindala muutus aastatel 1999-2017.