Loe siit "Mis on EELIS?"

Looduskaitseregistri elektroonilist andmebaasi hakati Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuses koostama 1996. aastal. EELIS-e andmekogu sai alguse kolm aastat hiljem (1999. aastal).

Praegu Keskkonnaagentuuri (KAUR) poolt hallatav Eesti looduse infosüsteem (EELIS) on geoinfosüsteem, mis koosneb igale kasutajale paigaldatavast Microsoft Windows keskkonnas töötavast töökoharakendusest ning keskses serveris töötavast PostgreSQL geoandmebaasist. Valdav osa EELIS baasis olevaid andmeid sisestatakse ja hallatakse töökohatarkvara kaudu KAUR-i töötajate poolt. Kuid on ka andmeid, mis kantakse üle otse teistest infosüsteemidest või sisestatakse Kliimaministeeriumi, Keskkonnaameti või RMK kasutajate poolt.

Eesti looduse infosüsteem (EELIS) on riigi infosüsteemi andmekogu loodusandmete kogumiseks, haldamiseks ja kasutamiseks. Selles toimub endisesse keskkonnaregistrisse kuuluvate looduskaitse ja veega seotud valdkondade andmete sisestamine ja haldamine. Kuid EELIS sisaldab ka muud infot, mis keskkonnaregistrisse ei kuulunud (nt ürglooduse raamatu objektid, saarte nimestik, pärandkultuuriobjektid, Natura elupaikade andmestik).

EELIS-es sisalduvatest andmetest on infolehel üleval:


• Kaitstavad alad - kaitsealad (rahvuspargid, looduskaitsealad, maastikukaitsealad, kaitsealused pargid, uuendamata korraga kaitsealad), hoiualad, püsielupaigad kohaliku omavalitsuse kaitstavad loodusobjektid, projekteeritavad kaitstavad objektid;
• Rahvusvahelise tähtsusega alad - Rahvusvaheliste looduskaitsekonventsioonidest ja EL direktiividest tulenevate nõuete täitmiseks moodustatud alad;
• Üksikobjektid - kaitstavad looduse üksikobjektid (nt looduskaitse alla võetud põlispuud, rändrahnud, allikad jt);
• Ürglooduse objektid - Eesti ürglooduse raamatusse kantud objektid. Geoloogilised objektid, mille olemasolu selles nimekirjas ei tähenda automaatselt looduskaitselisi piiranguid. Küll on aga mitmed ürglooduse raamatusse kantud objektidest võetud ka looduskaitse alla;
• Pärandkultuuriobjektid - Pärandkultuuriobjektid on kultuuriväärtuslikud objektid meie maastikus. Objektide andmed on kogutud Riigimetsa majandamise Keskuse (RMK) poolt INTERREG programmide poolt rahastatud projektide raames;
• Liigid - nimekiri Eesti liikidest. EELIS-es kasutusel olev Eestis registreeritud liikide nimekiri koos põhilise infoga liikide kohta: süstemaatiline jaotus, kaitsekategooria, punase raamatu kategooria ning osade puhul ka kirjeldus ning üldine levikuinfo (nimekiri ei ole ametlik ega pruugi olla täielik);
• Veekogud - Eesti veekogud (jõed, järved, kraavid, ojad, allikad, merealad);
• Saared - Eesti meresaared;
• Kaitsekorralduskavad - kaitstavatele aladele koostatud kaitsekorralduskavad.

Peale eelpoolnimetatud valdkondade on EELIS programmis veel: kaitsealuste liikide ja võõrliikide leiukohtade, metsa vääriselupaikade, jahipiirkondade, jahitrofeede, inventeeritud elupaikade, metsatoetuskõlbulike alade, tundlike alade, puuraukude, veehaarete, vesikondade, veekogumite, veevärkide, veelaskmete, reoveekogumisalade, paisude ja seirejaamade andmestik. Juhul kui on vaja neid andmeid kasutada tuleks pöörduda KAUR-i poole.

EELIS-e andmete uuendamine toimub pidevalt vastavalt uute õigusaktide kinnitamisele, inventuuride andmete või andmestikes sisalduvate objektide seisundi kohta lisateabe laekumisel. Piiranguid põhjustavat infot võetakse vastu ainult kooskõlastatult Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnaametiga. Tähelepanuväärsete objektide infot (millest ei tulene otsest piirangut) võetakse vastu ka muudelt andmeandjatelt (nt teadusasutustelt) ja seda kooskõlastatakse vajaduse korral.

------------------------

EELIS infoleht on mõeldud EELIS programmis olevate andmete põhjal kokkuvõtete ja analüüside avalikustamiseks. Nii EELIS programmi kui ka ainult EELIS-ega seotud ruumiandmete kasutamine on võimalik spetsiaalsete kasutuslepingute alusel. Väljapoole Kliimaministeeriumi haldusala saab nii programmi kui kaardikihtide kasutamiseks lepingu sõlmida põhjendatud vajaduse korral. Juhul kui teil on küsimusi andmete kohta või vaja konkreetset andmeväljavõtet, mida siit lehelt ei saa, siis pöörduge Keskkonnaagentuuri poole kaur@envir.ee.