Dokumendi andmete kuvamine

Õigusakt: 1957.07.11 ENSV MN määrus 11. juulist 1957. a. nr. 242 Abinõudest looduskaitse organiseerimiseks Eesti NSV-s Väljad: peida ,kuva
RekvisiitENSV MN 11.07.1957. a määrus nr 242
PealkiriENSV MN määrus 11. juulist 1957. a. nr. 242
Abinõudest looduskaitse organiseerimiseks Eesti NSV-s
Vastu võetud11.07.1957
Sisu

Eesti NSV Ministrite Nõukogu

määrus

Abinõudest looduskaitse organiseerimiseks Eesti NSV-s

Eesti NSV looduslike ressursside, looduslikkude komplekside, maastikkude ning loodusmälestusmärkide

kaitsmiseks ja kooskõlas Eesti NSV 7. juuni 1957.a. seadusega "Eesti NSV looduse kaitsest" Eesti NSV Ministrite

Nõukogu määrab:

1. Moodustada Eesti NSV Ministrite Nõukogu juures Looduskaitse Valitsus ning kinnitada nimetatud valitsuse

põhimäärus vastavalt lisale nr. 1.

2. Asutada Eesti NSV territooriumil järgmised looduskaitse ja keelualad:

a) riiklikud looduskaitsealad:

1) Matsalu Riiklik Looduskaitseala,

2) Nigula Riiklik Looduskaitseala,

3) Vaika Riiklik Looduskaitseala,

4) Viidumäe Riiklik Looduskaitseala,

b) maastikulised keelualad:

Ahja jõe ürgorg keskjooksul, Pirita jõe org alamjooksul, Tilleorg, Suur-Munamägi ja Vällamägi, Rõuge järvestik,

Pühajärv, Väike-Munamägi ja Tedremägi, Neeruti mäed, Aegviidu-Nelijärve, Saka-Ontika-Toila glint ja Valgejõe org

keskjooksul;

c) geoloogiline keeluala:

Kaali meteoriidikraatrid;

d) botaanilis-zooloogilised keelualad:

Harilaid, Nehatu soo, Nätsi raba, Muraka raba, looduskaitse kvartal Järvseljal, Virussaare rabasaar, Puhtulaiu ja

Abruka saare salu-lehtmets ja Mihkli tammik;

e) botaanilised keelualad:

Laelatu, Tagamõisa, Halliste ja Koiva puisniidud ning Harku dendropark;

f) ornitoloogilised keelualad:

Linnulaht ja Virtsu.

3. Kohustada Eesti NSV Ministrite Nõukogu juures asuvat Looduskaitse Valitsust koos Eesti NSV Põllumajanduse

Ministeeriumiga esitama hiljemalt 1. oktoobriks k.a. Eesti NSV Ministrite Nõukogule kinnitamiseks looduskaitse- ja

keelualade piirid ja põhimäärused, aga samuti riikliku kaitse alla kuuluvate loodusmälestusmärkide, maastiku

üksikelementide ning taime- ja loomaliikide loetelud.

4. Kohustada rajoonide, linnade ning külade TSN täitevkomiteesid, ministeeriume, organisatsioone, asutusi ning

ettevõtteid, kelle territooriumil asuvad riikliku kaitse alla kuuluvad loodusobjektid, kindlustama nende objektide kaitse

ning hooldamise.

5. Teha ülesandeks Eesti NSV Ministrite Nõukogu juures asuvale Looduskaitse Valitsusele tihedas koostöös

teaduslike ja ühiskondlike organisatsioonide, koolide ja TSN täitevkomiteedega organiseerida Ulevabariiklike

looduskaitse ühiskondlike volinike võrk ning kindlustada riikliku looduskaitse alla võetud objektide säilitamise ning

kaitsmise kontroll, samuti uute objektide looduskaitse alla võtmine.

6. Määrata, et tööd, mis on seotud looduse ümberkujundamisega ja mis võivad mõjustada vabariigi maastikkude,

looduslikkude komplekside ja üksikobjektide, taimestiku ja loomastiku muutumist või looduskaitse alla olevate

maa-alade ning objektide rikkumist, tuleb kooskõlastada Eesti NSV Ministrite Nõukogu juures asuva Looduskaitse

Valitsusega.

7. Kohustada Eesti NSV Rahvamajanduse Nõukogu ja Eesti NSV Põllumajanduse Ministeeriumi koos Eesti NSV

Ministrite Nõukogu juures asuva Looduskaitse Valitsusega välja töötama abinõude kompleksi riiklike ressursside

suurendamiseks kalade ja kasulike jahiloomade osas ning rakendama rangelt abinõusid jahiloomade ja kalade kaitseks.

8. Kohustada Eesti NSV Kultuuriministeeriumi, Eesti NSV Haridusministeeriumi, Eesti NSV Põllumajanduse

Ministeeriumi ja Eesti NSV Teaduste Akadeemiat senisest laiemalt läbi viima elanikkonna hulgas propagandatööd

looduskaitse alal.

Eesti NSV Kultuuriministeeriumil koos Looduskaitse Valitsusega välja anda vabariigi loodust ja looduskaitse objekte

kirjeldavaid brosüüre ja albumeid ning filmida ja linastada vastavasisulisi filme.

Tallinn, Toompea, Eesti NSV Ministrite Nõukogu

11. juulil 1957. Nr. 242. esimees A. Müürisepp.

Eesti NSV Ministrite Nõukogu

asjadevalitseja E. Pertels.

Lisa nr. 1

Eesti NSV Ministrite Nõukogu

11. juuli 1957.a. määruse nr. 242 juurde

Eesti NSV Ministrite Nõukogu juures asuva

Looduskaitse Valitsuse

põhimäärus

1. Looduskaitse Valitsus asub Eesti NSV Ministrite Nõukogu juures ja tema struktuuri kuuluvad riiklikud

looduskaitsealad.

2. Looduskaitse Valitsusele alluvad kõik riiklikud looduskaitse-alased asutused vabariigis. Looduskaitse Valitsuse

juures on organiseeritud ühiskondlik looduskaitse volinike võrk, mille abil Looduskaitse Valitsus teostab oma

funktsioone kohtadel ja arendab sidet laiade rahvahulkadega.

3. Looduskaitse Valistus allub vahetult Eesti NSV Ministrite Nõukogule ja töötab tihedas koostöös ENSV Teaduste

Akadeemia Looduskaitse Komisjoniga ja loodusteaduslike uurimisasutustega, Eesti NSV Põllumajanduse Ministeeriumi

Jahimajanduse Inspektsiooni ja Eesti Riikliku Kalavarude Kaitsmise ja Taastamise ja Kalapüügi Reguleerimise

Inspektsiooniga ning jahinduse ja kalanduse organisatsioonidega. Looduskaitse Valitsuse süsteemis toimuvat

teaduslikku tegevust juhendab Eesti NSV Teaduste Akadeemia.

4. Looduskaitse Valistus teostab põhiliselt järgmisi ülesandeid:

a) teostab üldist järelvalvet looduslikku taimestiku ja loomastiku, maastikkude, looduslikkude komplekside,

üksikobjektide ja looduslike ressursside kaitse ning arendamise üle;

b) kontrollib looduskaitse-alaste kehtivate seaduste, määruste, eeskirjade täitmist ja kõikide allasutuste ning

organisatsioonide tegevust looduskaitse ja looduslike ressursside kaitse alal;

c) võtab arvele Eesti NSV loodusliku taimestiku ja loomastiku ning maapinna ressursid ja loodusmälestusmärgid, mis

kuuluvad looduskaitse alla;

d) töötab välja ja esitab ENSV Ministrite Nõukogule kinnitamiseks abinõud loodusvarade ja loodusmälestusmärkide

kaitseks ja uuendamiseks;

e) esitab Eesti NSV Ministrite Nõukogule kinnitamiseks looduskaitsealade ja keelualade asutamise projektid ning

määrab kaitse ulatuse nii üksikutele looma- ja taimeliikidele kui ka eluta looduse objektidele;

f) esitab oma seisukohad kaitset väärivate looduslike objektide ja maa-alade majandusliku kasutamise planeerimise

alal;

g) kontrollib loomade ja taimede introdutseerimist ja aklimatiseerimist;

h) annab välja lubasid kaitsealuste taimede, loomade ja eluta looduse objektide teaduslikuks kasutamiseks ja

uurimiseks;

i) esitab ettenähtud korras proteste asutuste ja organisatsioonide tegevuse kohta, kes rikuvad looduskaitse, jahi-

ja kalanduse ning teiste looduslikkude ressursside kasutamise alal kehtivaid seadusi, määrusi ja eeskirju;

j) vormistab ja esitab materjalid kohtu- või uurimisorganitele looduskaitse-alaste seaduste, määruste ja eeskirjade

rikkujate vastutusele võtmiseks.

5. Looduskaitse Valistusel on õigus nõuda kõigilt ministeeriumidelt, ametkondadelt, asutustelt ja organisatsioonidelt

nende süsteemis toimuva looduskaitse-alase töö kohta plaane, ettenähtud aruandeid, materjale ja andmeid.

6. Ministeeriumid, ametkonnad, asutused ja organisatsioonid, mille süsteemis või valduses asub kaitset vajavaid

looduslikke objekte, on kohustatud kõik nende poolt läbiviidavad selliste objektide kasutamise ja kaitsmise abinõud

õigeaegselt kooskõlastama Looduskaitse Valitsusega.

7. Looduskaitse Valitsus on kohustatud pidevalt propageerima loodusvarade ja haruldaste looduslike objektide

kaitset, uuendamist ja ratsionaalset kasutamist.

8. Looduskaitse Valitsus omab Eesti NSV riigivapi kujutisega pitsatit.

Eesti NSV Ministrite Nõukogu

asjadevalitseja E. Pertels.

LKR: 18.10.1995 13:47:00

Failid: peida ,kuva
Seotud fail1957_11jul_nr242 (pdf, 0.7 MB)