Looduskaitse statistiline ülevaade 2013

 

Käesolevad looduskaitseobjektide koondtabelid on koostatud Keskkonnaagentuuri looduskaitse osakonna poolt (kaitsealad ja hoiualad – Nele Jõessar tel 673 7564 ja Kaire Sirel tel 673 7562; liigid ja püsielupaigad ning võõrliigid – Marika Arro tel 673 6636; kaitstavad looduse üksikobjektid – Reigo Roasto 673 7564, ohus olevate ja kaitsealuste liikide arv – Lauri Klein tel 673 7576). Tabelid 1-7 käsitlevad kaitstavaid loodusobjekte seisuga 31. detsember 2013 ja on koostatud riikliku keskkonnaregistri andmete põhjal. Tabelid 9A ja 9C on koostatud Eesti punase nimestiku 2009. aasta alguse andmete ning 9B kehtivate kaitsealuste liikide nimekirjade põhjal. Tabel 10 on koostatud keskkonnaregistris olevate võõrliikide andmete põhjal seisuga 31.detsember 2013.

 

NB! Kõikide objektide pindalade puhul on kasutatud varasema spherical pindala valemi asemel cartesian pindala valemit. Sellest tulenevad läbivad pindala muutused.

 

31. detsembri 2013. aasta seisuga oli Eestis kokku 3883 kaitstavat loodusobjekti, nendest:

·         looduskaitsealasid 138;

·         maastikukaitsealasid 151;

·         rahvusparke 5;

·         vana ehk uuendamata kaitsekorraga alasid 111;

·         parke ja puistuid 540;

·         hoiualasid 344;

·         püsielupaiku 1350;

·         kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavaid loodusobjekte 21;

·         kaitstavaid looduse üksikobjekte 1223.

 

Olulisemad muutused

 

Võrreldes 31. detsembri 2012. aasta seisuga võib välja tuua järgmised muudatused:

 

Looduskaitsealuseid objekte käsitletakse käesolevas ülevaates eraldi järgmiste osadena:

I Kokkuvõte kaitsealadest, hoiualadest, püsielupaikadest ja kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavatest loodusobjektidest;

II Kokkuvõte kaitstavatest looduse üksikobjektidest;

III Kokkuvõte I kaitsekategooria liikide leiukohtadest;

IV Ohus olevate liikide arv ja kaitsealuste liikide arv;

V Võõrliigi leiukohtade (Sosnowsky karuputk) arv.

 

I  Kaitsealad, hoiualad, püsielupaigad ja kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavad loodusobjektid

 

Tabelites on kasutatud järgmiseid lühendeid:

 

Tabel 1 annab ülevaate kaitsealade (rahvuspargid, looduskaitsealad, maastikukaitsealad (looduspargid), maastikukaitseala eritüübina pargid, arboreetumid ja puistud) pindaladest maakondade kaupa, tuuakse eraldi välja erinevate kaitsealatüüpide pindalad. Eraldi on esitatud kaitsealuse akvatooriumi* pindala, mis on vajalik ebatäpsuste vältimiseks kaitsealuse pindala protsendi arvutamisel maakonna või Eesti pindala suhtes.

 

Tabelis 2 on esitatud kaitsealade arv maakonniti. Mitme maakonna territooriumile jäävate kaitsealade puhul on ala loetud selle maakonna koosseisu, kuhu jääb temast pindalaliselt suurem osa.

 

Tabelis 3 on toodud andmed hoiualade arvu ja pindalade, sealhulgas akvatooriumi suuruse kohta. 2013. aastal hoiualade arvus muutuseid ei toimunud, kuid pindala arvutamise valemi muutmise (spherical->cartesian) tõttu suurenesid nii maismaale kui akvatooriumile jäävate hoiualade pindalad.

 

Tabelis 4 on esitatud püsielupaikade pindala maakonniti. See kajastab nii otseselt looduskaitseseadusest tulenevaid ringikujulisi kaitsetsoone kotkaste ja must-toonekure pesapuude ümber kui ka keskkonnaministri määrusega vastuvõetud püsielupaiku.

 

Tabelis 5 on esitatud püsielupaikade arv maakonniti. 2013. aasta lõpuks oli keskkonnaregistris 1350 kaitstava liigi püsielupaika, neist 526 olid ministri määrusega kinnitatud püsielupaigad. 2013. aastal ei kinnitatud keskkonnaministri määrusega ühtegi püsielupaika. Jõgeva maakonnas võeti maha üks metsise püsielupaik, mis jäi kaitseala peale.

 

Kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstav loodusobjekt

Tabel 6 annab ülevaate registrisse kantud kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavate loodusobjektide arvust ja pindalast omavalitsuste lõikes. Registrisse on kantud 21 kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavat loodusobjekti. Objektide pindala on kokku 3821 ha. 2013. aastal lisandus Tallinna linna poolt kaitse alla võetud Pääsküla raba.

 

*Akvatooriumiks loetakse siinkohal mere ning Võrtsjärve, Peipsi, Lämmi ja Pihkva järve veealad.

 

II  Kaitstavad looduse üksikobjektid

Tabel 7 annab ülevaate kaitstavate looduse üksikobjektide arvust ja nende pindalast maakondade lõikes objektitüüpide kaupa. Eraldi on välja toodud kolm suuremat kaitstavate looduse üksikobjektide tüübirühma:

·         Puud – selles tüübirühmas käsitletakse üksikpuid, aga ka väiksemaid puudegruppe, salusid ja alleesid.

·         Kivid – esitatud on üksikute rändrahnude ja väiksemate kivikülvide arv.

·         Muud – teised kaitstavad looduse üksikobjektid, peamiselt maastikuelemendid nagu allikad, paljandid, koopad, karst jne.

Seisuga 31. detsember 2013 oli keskkonnaregistris kokku 1223 kaitstavat looduse üksikobjekti, nendest:

·         puid 737;

·         kive 372;

·         teisi (muid) üksikobjekte 114.

Võrreldes 2012. aasta lõpu seisuga on muutused tingitud andmete korrastamisest. Kaitstavate üksikobjektide arv on suurenenud 11 võrra 1212-lt 1223-ni. Ülemineku tõttu sfääriliselt pindala arvutamise meetodilt karteesian meetodile on pindala muutus 2012 ja 2013. aasta kohta käivates tabelites 6 hektarit, kuigi reaalsuses ei ole muutust toimunud. Kaitstavate üksikobjektide ja neid ümbritseva piiranguvööndi kogupindala oli 31. detsembri 2013 seisuga 1180 ha.

 

 

III  I kaitsekategooria liikide leiukohad

Tabelis 8 on toodud I kaitsekategooria liikide leiukohtade arv maakonniti.

Võrreldes eelneva aastaga kasvas keskkonnaregistris arvel olevate leiukohtade arv aasta jooksul 2517-lt 2647-ni. Muutused tulenevad peamiselt inventuuridest laekunud uutest andmetest ning olemasolevate andmete korrigeerimisest.

 

IV Ohus olevate liikide arv ja kaitsealuste liikide arv

Tabelites 9A-9C sisult samad, mis eelmisel aastal.

Tabelites 9A-9C on toodud Eestis registreeritud liikide ohustatus ja kaitse liigirühmade kaupa. Andmed on esitatud liikide arvudena ohu- ja kaitsekategooriate kaupa liigirühmade lõikes. Ohus olevate liikide andmete allikaks on Eesti Teaduste Akadeemia Looduskaitse Komisjoni (Eesti TA LKK) peetav punane nimestik (kontaktisik Urmas Tartes, Urmas.Tartes@emu.ee). Kasutatud on punase nimestiku 2009. aasta alguse seisu, mida pole teadaolevalt hiljem uuendatud. Kaitsealuste liikide arvu andmete allikaks on kehtivad Vabariigi Valitsuse määrused.

Olulisima muudatusena võrreldes eelmiste aastatega tuleb mainida punase nimestiku koostamise metoodika muutust ja seetõttu ka ohukategooriate muutust. Läbi aja on punaste nimestike koostamise eesmärgid ja neist tulenevad metoodilised alused muutunud. Kui varem hinnati ja kanti punastesse raamatutesse vaid ohus olevad ja seetõttu kaitset vajavad liigid, siis järjest enam liigutakse bioloogilise mitmekesisuse konventsioonist tuleneva vajaduse suunas hinnata ohustatust kõikidel teadaolevatel liikidel, sh sellistel, keda tunneb vaid kitsas asjatundjate ring. Sellest tulenevalt kuuluvad Maailma Looduskaitse Liidu (IUCN) uuenenud reeglistiku järgi punastesse nimestikesse nüüd kõik riigis registreeritud liigid ja muutunud on ka kategooriate süsteem. Kaitsevajadus jääb uute punaste nimestike puhul seotuks vaid teatud kategooriatega ja saab ilmselt tulevikus olema seotud eraldi määratletava nõudega.

Kui eelmises, 1998. aastal avaldatud Eesti punases raamatus kasutati üldjoontes IUCN-i 1994. aasta ohukategooriate süsteemi, siis Eestis täna kehtiva punase raamatu (nimestiku) koostamisel on aluseks IUCN-i punase nimestiku viimane, 2003. a. täiendatud versioon ning lähtuti selle aluseks olevatest juhendmaterjalidest.

Punase nimestiku töörühm määratles hulgaliselt uusi valikutingimusi ja hindamiskriteeriume, mis muudavad võrdluse eelmise punase raamatuga äärmiselt komplitseerituks. Seetõttu ei ole soovitatav trendianalüüse teha ilma kehtiva punase nimestiku koostajate kaasteadmiseta. Olukorras, kus 1998.a. ja tänaseid kategooriaid on võimalik võrrelda (st kus reaalne hinnatud ohu aste pole muutunud), tuleb aluseks võtta kategooriate järgmine vastavus:

 

Ohukategooria 1998                                      Kategooria 2009

 

0 - Hävinud, Ex                                              Regionaalselt välja surnud RE

1 - Eriti ohustatud, E                                      Äärmiselt ohustatud CR ja Eriti ohustatud EN

2 - Ohualtid, V                                                Ohualtid, VU

4 - Tähelepanu vajavad CD                            Ohulähedased, NT

5 - Määratlemata, I                                          Puuduliku andmestikuga, DD

 

1998. aastal kasutusel olnud ohukategooria 3 – Haruldased, R ei ole tänasesse kategooriate süsteemi üle kantav ja seega ei saa selles kategoorias olnud liike eraldi võrrelda. Samuti on uues punases nimestikus järgmised uued kategooriad, mis eelmises nimestikus täielikult puudusid: ohuvälised (LC), mittehinnatavad (NA), hindamata (NE).

 

Eelnevat arvestades on reaalset võrdlust võimalik teha vaid kas üksikute liikide tasemel, võrreldavate kategooriate või nö suurgruppide kaupa, nt grupid Ex ja E 1998-st versus RE, CR ja EN 2009-st; V ja CD 1998-st versus VU ja NT 2009-st või need kõik koos jne.

Tabelis 9A on toodud punase nimestiku liikide arv ohustatuse kategooria järgi.

Tabelis 9B on esitatud kaitsealuste liikide arv kaitsekategooria järgi.

Tabelis 9C on esitatud koondtabel liikide arvu kohta ohustatuse ja kaitsekategooria järgi.

 

V Võõrliigi leiukohtade (Sosnowsky karuputk) arv

Tabelis 10 on esitatud Sosnowsky karuputke leiukohtade arv ja pindala maakonniti. Võrreldes 2012. aasta andmetega on nimetatud võõrliigi leiukohtade pindala suurenenud 1626 hektarilt 1923 hektarile.