Ala andmete kuvamine

Kaitsealune ala või üksikobjekt: Alam-Pedja looduskaitseala (KLO1000455)Väljad: peida ,kuva
Maastikulised väärtusedkaitstava loomaliigi elupaik
Maastiku tüüploodusmaastik
Ala staatuskaitsealune
Kaitsekorra alus2007.05.18 Vabariigi Valitsuse 18. mai 2007. a määrus nr 153
Alam-Pedja looduskaitseala kaitse-eeskiri
KKR koodKLO1000455
NimiAlam-Pedja looduskaitseala
On maksusoodustusJah
On registriobjektJah
Maismaa pindala (ha)33826,5
Siseveekogude pindala (ha)567,3
Kaitse eesmärgi kirjeldusAlam-Pedja looduskaitseala kaitse-eesmärk on kaitsta:
1) ulatuslikul alal ökosüsteemide looduslikku mitmekesisust, tagades võimalikult suurel osal kaitsealast metsa- ja sookoosluste loodusliku arengu ja niidukoosluste püsimise ning kaitsealuste liikide elupaikade säilimise;
2) liike, keda nõukogu direktiiv 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta nimetab I lisas. Need on viis linnuliiki, kes on ühtlasi I kategooria kaitsealused liigid, ja väikeluik (Cygnus columbianus), valgeselg-kirjurähn (Dendrocopos leucotos), rohunepp (Gallinago media), laanerähn (Picoides tridactylus), metsis (Tetrao urogallus), kes on ühtlasi II kategooria kaitsealused liigid, ning laanepüü (Bonasa bonasia), öösorr (Caprimulgus europaeus), roo-loorkull (Circus aeruginosus), välja-loorkull (Circus cyaneus), soo-loorkull (Circus pygargus), rukkirääk (Crex crex), musträhn (Dryocopus martius), väike-kärbsenäpp (Ficedula parva), sookurg (Grus grus), punaselg-õgija (Lanius collurio), vöötsaba-vigle (Limosa lapponica), herilaseviu (Pernis apivorus), hallpea-rähn ehk hallrähn (Picus canus), rüüt (Pluvialis apricaria), täpikhuik (Porzana porzana), händkakk (Strix uralensis), vööt-põõsalind (Sylvia nisoria), teder (Tetrao tetrix), mudatilder (Tringa glareola), kes on ühtlasi III kategooria kaitsealused liigid, ja rändlinnud;
3) II kategooria kaitsealuseid liike. Need on väikekoskel (Mergus albellus), väikekajakas (Larus minutus) ja mustsaba-vigle (Limosa limosa);
4) III kategooria kaitsealuseid liike. Need on hallõgija (Lanius excubitor), männi-käbilind (Loxia pytyopsittacus), väikekoovitaja (Numenius phaeopus), heletilder (Tringa nebularia) ja punajalg-tilder (Tringa totanus);
5) elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta nimetab I lisas. Need on jõed ja ojad (3260), kuivad nõmmed (4030), lubjavaesel mullal liigirikkad niidud (6270*), lamminiidud (6450), puisniidud (6530*), rabad (7110*), rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), siirde- ja õõtsiksood (7140), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010*), vanad laialehised metsad (9020*), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*), siirdesoo- ja rabametsad (91D0*), lammi-lodumetsad (91E0*) ja laialehised lammimetsad (91F0);
6) liikide elupaiku, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ nimetab II lisas. Need on kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), soohiilakas (Liparis loeselii), kollane kivirik (Saxifraga hirculus), paksukojaline jõekarp (Unio crassus), tõugjas (Aspius aspius), tiigilendlane (Myotis dasycneme), mis on ühtlasi II kategooria kaitsealused liigid; suur-kuldtiib (Lycaena dispar), hink (Cobitis taenia), võldas (Cottus gobio), vingerjas (Misgurnus fossilis), saarmas (Lutra lutra), kes on ühtlasi III kategooria kaitsealused liigid.
IseloomustusAlam-Pedja looduskaitseala asub Võrtsjärve nõos Jõgeva-, Viljandi- ja Tartumaal. Kaitseala on loodud 1994. a. rikkumata veerežiimiga ühtse maastikukompleksi kaitseks, kus esineb suuri soid, erinevaid metsatüüpe sh haruldasi humalatega lammimetsi, suuri jõgesid oma vanajõgedega ning ulatuslikke luhaalasid. Alam-Pedja kaitseala kuulub Eesti suuremate looduskaitsealade hulka, siinseks eripäraks on väga madal inimasustus. Alam-Pedja sood on lauka- ja älverikkad, soo on elupaigaks paljudele haruldastele taimedele ning ohustatud linnuliikidele. Luhaalad on tähtsad ohustatud linnuliikide (suur- ja väike-konnakotkas, rohunepp) elupaigad. Samuti peatuvad siin kevadel ja sügisel läbirändavad veelinnud. Emajõe vanajõed on olulised kalade kudealad. Kaitseala pindala on 34396,4 ha.

Turism: on olemas infotahvlid, puhkekohad, õpperajad Kirnas ja Sellis.

Pesitsevad linnuliigid: Alcedo atthis, Aquila chrysaetos, Aquila clanga, Aquila pomarina, Asio flammeus, Bonasa bonasia, Botaurus stellaris, Bubo bubo, Caprimulgus europeaus, Chlidonias niger, Ciconia ciconia, Ciconia niger, Circus aeruginosus, Circus cyaenus, Circus pygargus, Coracias garrulus, Crex crex, Dendrocopus leucotos, Dryocopus martius, Falco columbarius, Ficedula parva, Gallinago media, Glaucidium passerinum, Grus grus, Haliaeetus albicilla, Lagopus lagopus, Lanius collurio, Lullula arborea, Pandion haliaetus, Pernis apivorus, Philomachus pugnax, Picoides tridactylus, Picus canus, Pluvialis apricaria, Podiceps auritus, Porzana porzana, Sterna hirundo, Strix uralensis, Sylvia nisoria, Tetrao tetrix, Tetrao urogallus, Tringa glareola.

Läbirändavad liigid: Cygnus columbianus, Cygnus cygnus, Falco peregrinus, Larus fuscus, Lymnocryptes minimus, Sterna caspia.

Lisaks on registreeritud: Circaetus gallicus, Podiceps griseigena, Mustela lutreola, Lutra lutra, Myotis nattereri, Myotis dasycneme, Myotis daubentoni, Plecotus auritus, Eptesicus nilssoni, Vespertilio murinus, Pipistrellus nathusii, Nyctalus noctula, Siluris glanis, Rana arvalis, Aspius aspius.

Kaitealused taimeliigid: Nuphar lutea, Corallorhiza trifida, Dactylorhiza baltica, Lycopodium clavatum, Huperzia selago, Nymphaea alba, Daphne mezereum, Viola uliginosa, Ulmus laevis, Allium ursinum, Gladiolus imbricatus, Cypripedium calceous, Listeta ovata, Epipactis helleborine, Goodyera repens, Platanthera bifolia, Platanthera chlorantha, Gymnadenia conopsea, Dactylorhiza maculata, Anastrophyllum hellerianum-s, Dactylorhiza Fuchsii, Dactylorhiza incarnata, Liparis loeselii, Saxifraga hirculus, Anastrophyllum hellerianum. (P. Kiristaja,1998; K. Möller, 1998; Statistika, 1999).
Tüüplooduskaitseala
Andmed Keskkonnaportaalis:Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis
https://keskkonnaportaal.ee/...
Asukoht: peida ,kuva
Ala kohanimiJõgeva maakond, Põltsamaa vald, Altnurga küla
Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Jüriküla
Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Lebavere küla
Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Nõmavere küla
Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Pikknurme küla
Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Umbusi küla
Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Võisiku küla
Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Väike-Kamari küla
Tartu maakond, Elva vald, Nasja küla
Tartu maakond, Elva vald, Palupõhja küla
Tartu maakond, Elva vald, Poriküla
Tartu maakond, Elva vald, Rämsi küla
Tartu maakond, Elva vald, Saare küla
Tartu maakond, Elva vald, Teilma küla
Tartu maakond, Elva vald, Verevi küla
Tartu maakond, Elva vald, Vihavu küla
Tartu maakond, Elva vald, Väike-Rakke küla
Tartu maakond, Tartu linn, Ilmatsalu küla
Tartu maakond, Tartu vald, Kärevere küla
Tartu maakond, Tartu vald, Siniküla
Tartu maakond, Tartu vald, Valmaotsa küla
Viljandi maakond, Viljandi vald, Järtsaare küla
Viljandi maakond, Viljandi vald, Lalsi küla
Viljandi maakond, Viljandi vald, Meleski küla
Viljandi maakond, Viljandi vald, Odiste küla
Viljandi maakond, Viljandi vald, Taganurga küla
Viljandi maakond, Viljandi vald, Vaibla küla
Seosed: peida ,kuva
Ala või üksikobjekt asub rahvusvahelise tähtsusega aladelKärevere EE0080371
Alam-Pedja linnuala EE0080374
Alam-Pedja EE036
Kärevere EE055
Alam-Pedja loodusala EE0080374
Alam-Pedja looduskaitseala 3EE002
Kärevere linnuala EE0080371
Kärevere loodusala EE0080371
Kaitsealuse ala või üksikobjekti veekogudNeitsikoold VEE2084080
Katiste koold VEE2084060
Ätika VEE2084040
Pimekooles VEE2084050
Loksu peakraav (Loksoja) VEE1040200
Kavilda jõgi VEE1036200
Tigase kraav VEE1029700
Pikknurme jõgi (Putkjõgi) VEE1028300
Odiste peakraav VEE1035700
Kihulasekraav VEE1029900
Umbusi jõgi VEE1029200
Pederna oja (Peterna oja) VEE1035800
Põltsamaa jõgi VEE1030000
Karisto oja VEE1038900
Emajõgi VEE1023600
Teilma peakraav (Teilma oja) VEE1036400
Elva jõgi VEE1036500
Ilmatsalu jõgi VEE1039000
Verevi peakraav VEE1036000
Märgmetsa kraav VEE1029800
Sangla peakraav VEE1036100
Kõrgeraba kraav (Võiviku kraav) VEE1035900
Luigekraav VEE1035500
Pedja jõgi VEE1023700
Sooääre kraav (Valmassaare kraav) VEE1040500
Laeva jõgi VEE1039600
Pikassilla kraav VEE1035400
Neanurme jõgi VEE1028800
Raudale kraav VEE1028200
Tubaka kraav VEE1040300
Hirveaia oja VEE1028100
Vanaküla kraav VEE1035200
Kureküla oja VEE1038800
Kirna kraav VEE1023707
Liivassaare kraav VEE1035403
Pähklisaare kraav VEE1021002
Saare-Toodu kraav VEE1028303
Peetri kraav VEE1023702
Oleski koold VEE2084090
Liigid, mis on kaitse eesmärgiksCygnus columbianus bewickii (väikeluik)
Dendrocopos leucotos (valgeselg-kirjurähn)
Gallinago media (rohunepp)
Picoides tridactylus (laanerähn)
Tetrao urogallus (metsis)
Tetrastes bonasia (laanepüü)
Caprimulgus europaeus (öösorr)
Circus aeruginosus (roo-loorkull)
Circus cyaneus (välja-loorkull)
Circus pygargus (soo-loorkull)
Crex crex (rukkirääk)
Dryocopus martius (musträhn)
Ficedula parva (väike-kärbsenäpp)
Grus grus (sookurg)
Lanius collurio (punaselg-õgija)
Limosa lapponica (vöötsaba-vigle)
Pernis apivorus (herilaseviu)
Picus canus (hallpea-rähn)
Pluvialis apricaria (rüüt)
Porzana porzana (täpikhuik)
Strix uralensis (händkakk)
Curruca nisoria (vööt-põõsalind)
Lyrurus tetrix (teder)
Tringa glareola (mudatilder)
Mergellus albellus (väikekoskel)
Hydrocoloeus minutus (väikekajakas)
Limosa limosa (mustsaba-vigle)
Lanius excubitor (hallõgija)
Loxia pytyopsittacus (männi-käbilind)
Numenius phaeopus (väikekoovitaja)
Tringa nebularia (heletilder)
Tringa totanus (punajalg-tilder)
Cypripedium calceolus (kaunis kuldking)
Liparis loeselii (soohiilakas)
Saxifraga hirculus (kollane kivirik)
Unio crassus (paksukojaline jõekarp)
Aspius aspius (tõugjas)
Myotis dasycneme (tiigilendlane)
Lycaena dispar (suur-kuldtiib)
Cobitis taenia (hink)
Cottus gobio (võldas)
Misgurnus fossilis (vingerjas)
Lutra lutra (saarmas)
Aquila chrysaetos (kaljukotkas)
Clanga clanga (suur-konnakotkas)
Haliaeetus albicilla (merikotkas)
Pandion haliaetus (kalakotkas)
Calidris pugnax (tutkas)
Alal asuvad kaitsealused alad või üksikobjektidAlam-Pedja LKA, Taressaare skv. (KLO1101368)
Alam-Pedja LKA, Rehessaare skv. (KLO1100001)
Alam-Pedja LKA, Pede skv. (KLO1100148)
Alam-Pedja LKA, Turvakuuri skv. (KLO1100153)
Alam-Pedja LKA, Umbusi-Epuraba skv. (KLO1100154)
Alam-Pedja LKA, Põlendiku pv. (KLO1100150)
Alam-Pedja LKA, Kupu skv. (KLO1100592)
Alam-Pedja LKA, Kärstna skv. (KLO1100590)
Alam-Pedja LKA, Reku-Kavilda skv. (KLO1100003)
Alam-Pedja LKA, Rõngaskoolme skv. (KLO1100030)
Alam-Pedja LKA, Aiu skv. (KLO1101350)
Alam-Pedja LKA, Jüriküla skv. (KLO1101353)
Alam-Pedja LKA, Jõesuu skv. (KLO1101352)
Alam-Pedja LKA, Kulu soo skv. (KLO1100591)
Alam-Pedja LKA, Kärevere skv. (KLO1101355)
Alam-Pedja LKA, Laeva soo skv. (KLO1100593)
Alam-Pedja LKA, Laugesoo skv. (KLO1101356)
Alam-Pedja LKA, Meleski soo skv. (KLO1101357)
Alam-Pedja LKA, Sangla soo skv. (KLO1101361)
Alam-Pedja LKA, Umbusi jõe skv. (KLO1101371)
Alam-Pedja LKA, Põltsamaa raba skv. (KLO1101359)
Alam-Pedja LKA, Soova skv. (KLO1101366)
Alam-Pedja LKA, Kaha pv. (KLO1100587)
Alam-Pedja LKA, Kamari-Umbusi pv. (KLO1100588)
Alam-Pedja LKA, Lipardi-Pedja pv. (KLO1100594)
Alam-Pedja LKA, Nasja pv. (KLO1100596)
Alam-Pedja LKA, Rekusaare pv. (KLO1100026)
Alam-Pedja LKA, Utsali pv. (KLO1100155)
Alam-Pedja LKA, Emajõe-Paala pv. (KLO1100585)
Alam-Pedja LKA, Utsali skv. (KLO1101378)
Alam-Pedja LKA, Umniidu skv. (KLO1101376)
Alam-Pedja LKA, Kamari pv. (KLO1101388)
Alam-Pedja LKA, Tõllassaare loodusreservaat (KLO1100126)
Alam-Pedja LKA, Emajõe-Pedja-Põltsamaa pv. (KLO1101387)
Alam-Pedja LKA, Kunila skv. (KLO1101354)
Alam-Pedja LKA, Laashoone pv. (KLO1101389)
Alam-Pedja LKA, Peterna loodusreservaat (KLO1100149)
Alam-Pedja LKA, Rõika pv. (KLO1100152)
Alam-Pedja LKA, Valmassaare skv. (KLO1100156)
Alam-Pedja LKA, Võiviku loodusreservaat (KLO1100127)
Alam-Pedja LKA, Potaste skv. (KLO1100151)
Alam-Pedja LKA, Madise skv. (KLO1100595)
Alam-Pedja LKA, Samblasaare skv. (KLO1100028)
Alam-Pedja LKA, Palupõhja pv. (KLO1100013)
Alam-Pedja LKA, Pikknurme skv. (KLO1101358)
Alam-Pedja LKA, Päovere skv. (KLO1101360)
Alam-Pedja LKA, Soosaare skv. (KLO1101363)
Alam-Pedja LKA, Karisto loodusreservaat (KLO1100589)
Alam-Pedja LKA, Altnurga pv. (KLO1101384)
Alam-Pedja LKA, Sooküla pv. (KLO1100017)
Alam-Pedja LKA, Emajõe luha skv. (KLO1101351)
Kadakate allee (KLO4001102)
Alam-Pedja LKA, Reku pv. (KLO1101391)
Alam-Pedja LKA, Ihamakingu pv. (KLO1100586)
Alam-Pedja LKA, Umbusi raba skv. (KLO1101373)
Pildid: peida ,kuva
Alam-Pedja lka ametlik kaart 1
Alam-Pedja lka ametlik kaart 2
Alam-Pedja lka ametlik kaart 3
Pedja jõgi Kirnal Foto: 25.05.2001 Uudo Timm
Pedja jõgi Kirnal Foto: 25.05.2001 Uudo Timm
Pedja jõgi Kirnal Foto: 25.05.2001 Uudo Timm
Dokumendid: peida ,kuva
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 19. jaanuari 2009. a määrus nr 13 «Looduskaitseseaduse» alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Keskkonnaministeeriumi keskkonnateenistuste, Riikliku ...
Seotud dokument MAAMAKSUSEADUS (terviktekst)
Kaitsekorra alus Vabariigi Valitsuse 18. mai 2007. a määrus nr 153 Alam-Pedja looduskaitseala kaitse-eeskiri
Seotud dokumentVabariigi Valitsuse 18. mai 2007. a määruse nr 153 "Alam-Pedja looduskaitseala kaitse-eeskiri" SELETUSKIRI
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 15. märtsi 2007. a määrus nr 78 Vabariigi Valitsuse 6. augusti 1996. a määruse nr 209 «Maamaksu korrigeerimine Alam-Pedja ja Viidumäe looduskaitsealal ning Karula rahvuspargis» muutmine
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 1. veebruari 2007. a määrus nr 32 Vabariigi Valitsuse 6. augusti 1996. a määruse nr 209 «Maamaksu korrigeerimine Alam-Pedja, Nigula ja Viidumäe looduskaitsealal ning Karula rahvuspargis» muutmine
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2005. a määrus nr 321 Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seonduvalt Riikliku Looduskaitsekeskuse moodustamisega
Seotud dokument Keskkonnaministri 25. novembri 2005. a määrus nr 72 "Jahipiirkonnaga liitmata kaitstaval maa-alal ning kasutamiseks välja andmata jahipiirkonnas jahipidamise korraldamise alused, ulukite küttimise jahiloa hind ja aasta küttimismaht" (terviktekst)
Seotud dokument Keskkonnaministri 25. novembri 2005. a määrus nr 72 Jahipiirkonnaga liitmata kaitstaval maa-alal ning kasutamiseks välja andmata jahipiirkonnas jahipidamise korraldamise alused, ulukite küttimise jahiloa hind ja aasta küttimismaht
Seotud dokument Keskkonnaministri 25. novembri 2005. a määrus nr 72 "Jahipiirkonnaga liitmata kaitstaval maa-alal ning kasutamiseks välja andmata jahipiirkonnas jahipidamise korraldamise alused, ulukite küttimise jahiloa hind ja aasta küttimismaht" (terviktekst)
Seotud dokument Keskkonnaministri 19. mai 2004. a määrus nr 52 Kaitsealade ja kaitstavate looduse üksikobjektide valitsemise volituste andmine
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 19. veebruari 2003. a määrus nr 56 Lennupiirangud
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 16. detsembri 1999. a määrus nr 387 Vabariigi Valitsuse 3. märtsi 1995. a määruse nr 92 "Alam-Pedja looduskaitseala ja Karula rahvuspargi kaitse-eeskirjade ning Karula rahvuspargi välispiiri kirjelduse kinnitamine" muutmine (kehtetu)
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 26. oktoobri 1999. a määrus nr 321 Riikliku keskkonnaseire püsialade määramine
Seotud dokument Keskkonnaministri 17. märtsi 1999. a määrus nr 24 "Rahvusparkides ja looduskaitsealadel jahipidamise korraldamise korra kinnitamine"
Seotud dokument Keskkonnaministri 17. märtsi 1999. a määrus nr 24 Rahvusparkides ja looduskaitsealadel jahipidamise korraldamise korra kinnitamine
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 4. märtsi 1997. a. määrus nr. 48 Rahvusvahelise tähtsusega märgalade, eriti veelindude elupaikade konventsiooni täitmise riikliku programmi kinnitamine
Seotud dokument VV 06. augusti 1996. a määrus nr 209 Maamaksu korrigeerimine Alam-Pedja, Nigula ja Viidumäe looduskaitsealal ning Karula rahvuspargis
Seotud dokumentVabariigi Valitsuse korraldus 20.juulist 1995. Nr.657-k. Alam-Pedja looduskaitseala valitseja
Seotud dokument Alam-Pedja looduskaitseala ja Karula rahvuspargi kaitse-eeskirjade ning Karula rahvuspargi välispiiri kirjelduse kinnitamine (terviktekst kehtetu)
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 03.03.95 määrus nr 92 Alam-Pedja looduskaitseala ja Karula rahvuspargi kaitse-eeskirjade ning Karula rahvuspargi välispiiri kirjelduse kinnitamine (kehtetu)
Seotud dokumentVabariigi Valitsuse 17.veebruari 1994. a määrus nr.61 Alam-Pedja looduskaitseala moodustamine
Seotud dokumentTartu Maakonnavalitsuse määrus nr.9 Laeva soostikus paiknevate soosaarte riikliku kaitse alla võtmine
Kaitsekorralduskava: peida ,kuva
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava
Kaitsekorralduskava Alam-Pedja looduskaitseala kaitsekorralduskava 1999-2001
Kaitsekorralduskava Kaitstavate soode tegevuskava
Kaitsekorralduskava Alam-Pedja linnu- ja loodusala kaitsekorralduskava
Kaitsekorralduskava Alam-Pedja linnu- ja loodusala kaitsekorralduskava
Kaitsekorralduskava Alam-Pedja linnu- ja loodusala kaitsekorralduskava
Kaitsekorralduskava Alam-Pedja linnu- ja loodusala kaitsekorralduskava
Kaitsekorralduskava Alam-Pedja linnu- ja loodusala kaitsekorralduskava
Kaitsekorralduskava Alam-Pedja linnu- ja loodusala kaitsekorralduskava